0

Privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1. UAB Baltic Ambition kaitseb ja austab pühendunult Teie privaatsust. Teeme kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete töötlemine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB Baltic Ambition, juriidilise isiku registrikood 302644705, aadress Ukmergės gatvė 364, Vilnius, 14190, Leedu, e-post info@kingitare.ee.

1.3. Palume käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt lugeda, et mõistaksite, miks ja kuidas Teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse. Kui külastate meie veebilehte esimest korda, palume teil kinnitada, et nõustute küpsisfailide kasutamisega käesolevas Privaatsuspoliitikas välja toodud tingimustel.

1.4. Töötleme teie isikuandmeid mitmel viisil, sõltuvalt teabe ja kasutatavate teenuste iseloomust. Alljärgnevalt on välja toodud isikuandmete töötlemise eesmärgid:

1.4.1. Teie ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed
1) Võime võtta teiega ühendust e-posti või telefoni teel, kui olete esitanud tellimuse koos oma isikuandmetega, kuid tellimuse eest ei ole laekunud makset. Et täita vastavalt oma õigustatud huvile teiega sõlmitud ostu-müügilepingut, võime võtta teiega ühendust, et aidata teil makseprotsess lõpule viia ning anda nõu võimalike probleemide korral. Võite alati oma nõusoleku sellise isikuandmete töötlemise kohta üles öelda, võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@kingitare.ee või telefonikõne ajal konsultandiga.
2)Tellitud kauba kohaletoimetamiseks vajame teie määratud arve- ja tarneaadressi. See on vajalik selleks, et saaksime täita teie ees oma lepingulisi kohustusi. Kauba tarneks vajame ka teie ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid.
3) Uute toote ja teenuste kohta info saatmiseks kasutame teie e-posti aadressi, Facebooki ja Gmaili platvorme. Sellisel juhul on meie eesmärk hoida teid kursis värske infoga. Seda teavet saadame üksnes Teie nõusolekul.
4) Saadame meie teenustega seotud SMS-sõnumeid või e-kirju, näiteks värske tellimusega seotud teabe esitamiseks. See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees (teavitada teid, millal tellitud kaup kohale toimetatakse).
5) Korraldame konkursse. See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees; kui meil ei ole õigust teie isikuandmeid töödelda, ei ole teil võimalik võita.
6) Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võime tuvastada teie isiku meie süsteemis. See on vajalik selleks, et saaksime töödelda telefoni teel edastatud tellimusega seotud teavet.
7) Ennetame ja väldime pettusi. See on vajalik pettuste vältimiseks ja avastamiseks, et kaitsta teid www.kingitare.ee kasutamise ajal.
1.4.2. Teie makseteave.
1) Raha vastuvõtmine ja tagastamine. See on vajalik selleks, et saaksime täita teie ees oma lepingulisi kohustusi.

2) Ennetame ja väldime pettusi. See on vajalik pettuste vältimiseks ja avastamiseks, et kaitsta teid www.kingitare.ee kasutamise ajal.

1.4.3. Suhtluse ajalugu teie ja meie vahel. Teie edastatud teave, näiteks telefoni teel (telefonivestluse salvestamine, kui helistate meie klienditoe telefonil või kui teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel.

Pakutud teenused ja abi, et tagada ühtne ja kvaliteetne teenus ning kaitsta meie huve. See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees ning omada tõendeid võimalike teenuste kvaliteeti puudutavate vaidluste korral.

1.4.4. Ostu- ja toiminguajalugu. Teie ostud, ostukorvi kantud tooted ning toimingud e-posti teel, veebilehel ning vidinates.

See on vajalik selleks, et saaksime täita teie ees lepingulisi kohustusi kaupade müümisel, teenuste ja abi osutamisel ning tagastuste töötlemisel.

1.4.5. Personaalsete e-kirjade ning ostukorvi infot sisaldavate e-kirjade saatmine.

See on vajalik meeldetuletuse edastamiseks, et teie ostukorvi on jäänud tooteid. Püüame vastata teie ootustele, kajastada teie huve ning tagada kõrgeima taseme teenus. Iga uudiskirja jaluses on nendest loobumise ning seadete haldamise funktsioonid.

1.4.6. Teave teie seadme kohta. Teave, mille annate meile meie veebilehte sirvides, sealhulgas Internet Protocol (IP) aadress, seadme tüüp ja ekraani eraldusvõime.

Kasutame seda teavet oma veebilehe täiustamiseks ja kaitsmiseks.

1.4.7. Te ei ole kohustatud meiega sellist infot jagama, kuid jagamisest keeldumine võib põhjustada olukorra, kus kaupu pole võimalik osta. Samuti on meil sel juhul keeruline tagada teenuse maksimaalset kvaliteeti. Valiku teete sellegipoolest teie ning austame teie valikut.

1.4.8. Võime kasutada teie isikuandmeid käesolevas teatises välja toodud tingimustel ning juhtudel, kui on vaja jõustada või kaitsta õiguslikke nõudeid kas kohtu- või haldusmenetluses või muudes kohtuvälistes protseduurides. Sellel põhjusel isikuandmete töötlemise aluseks on meie legitiimne huvi kaitsta ja tagada meie, teie ja teiste õigusi.

1.4.9. Samuti võime töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks või teie või mõne teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

2. MILLISEID ISIKUANDMED AVALIKUSTATAKSE ANDMETÖÖTLEJATELE

Peame teie usaldust oluliseks, seega avaldame isikuandmeid üksnes vajadusel.

2.1. Võime teie isikuandmeid edastada järgmiste kategooriate andmetöötlejatele, kelle tegevus on tähtis käesolevas teatises välja toodud teenuste pakkumiseks.

2.1.1. Me võime teie isikuandmeid edastada oma kindlustusandjatele ja professionaalsetele nõustajatele riskijuhtimise, ametialase nõustamise või õiguslike nõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil;

2.1.3. Veebilehel tehtavate ostude finantstehinguid võivad vahendada meie makselahenduste pakkujatest koostööpartnerid. Teie finantstehingute andmeid avaldame makseteenuse pakkujatele üksnes selles ulatuses, mis on vajalik maksetehingute teostamiseks, tagasimaksete tegemiseks ja kaebuste käsitlemiseks;

2.1.4. Spetsiifiliste teenuste puhul võime teie isikuandmeid edastada teistele teenusepakkujatele, näiteks veebilehe hostimise pakkujatele, kullerteenustele, serveritele ja nende hooldusteenuste pakkujatele, e-posti teenusepakkujatele, uudiskirjade saatjatele ning küsitlusteenuse pakkujatele. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel kasutame kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et vastutavad andmetöötlejad hoiavad isikuandmeid konfidentsiaalsena.

2.2. Me võime teie isikuandmeid edastada mitte ainult täpsustatud erijuhtudel, vaid ka oma juriidiliste kohustuste täitmiseks ning juhtudel, kui on vaja kaitsta teie või teiste isikute elulisi huve. Otseturunduse eesmärgil võime teie isikuandmeid oma partneritele edastada vaid teie nõusolekul.

2.3. Käesolevas osas viidatud andmetöötlejad võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame tarvitusele kõik vajalikud legaalsed meetmed, et tagada teie õigus privaatsusele ning isikuandmete nõuetekohasele kaitsele.

3. KUI PIKALT TEIE ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE

Teenuste osutamiseks töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat pärast viimast korda, kui olete kasutanud meie teenuseid;

Konkursside, reklaamürituste ja mängude korraldamiseks ja läbiviimiseks töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat pärast viimast korda, kui olete osalenud meie korraldatud konkursil, reklaamüritusel või mängus;

Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates kuupäevast, mil olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil;

Professionaalse teenuse hindamise, parendamise ja kvaliteedi tagamise eesmärgil ning potentsiaalsete või aktuaalsete tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates vastavate andmete saamise kuupäevast.

Teeme kõik endast oleneva teie isikuandmete kaitsmiseks ülalpool välja toodud ajavahemikes. Isikuandmete säilitamise ajavahemiku lõppedes hävitame teie isikuandmed.

4. TURUNDUSLIKUD TEATED

4.1. Teie nõusolekul saadame teile e-posti teel turunduskommunikatsiooni, et hoida teid kursis meie uudiste ning uute toodetega.

4.2. Kingitare.ee saadetud turunduslikest teadetest on võimalik igal ajal loobuda. Selleks klõpsake kirjadest loobumise lingil mis tahes meie turunduslikus e-kirjas või võtke ühendust meie klienditoega.

4.3. Tühistame teie liitumise uudiskirjaga ning uuendame teie isikuandmeid, et teile ei saadetaks rohkem turunduskommunikatsiooni.

4.4. Kui loobute turunduskommunikatsioonist, saadetakse teile jätkuvalt teavet tellitud teenuste kohta (näiteks värske info tellimuse kohta).

5. TEIE ÕIGUSED

5.1. Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused:

5.1.1. õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta;

5.1.2. juurdepääsuõigus meie valduses olevatele oma isikuandmetele;

5.1.3. õigus nõuda meie valduses olevate teie isikuandmete parandamist (suurt osa neist saate oma kontole sisse logides ka ise parandada);

5.1.4. õigus paluda meil teie isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud“);

5.1.5. õigus piirata teie isikuandmete töötlemist;

5.1.6. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

5.1.7. õigus andmete teisaldatavusele (kehtib alates 25.05.2018);

5.1.8. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;

5.1.9. õigus võtta tagasi nõusolek teie andmete töötlemiseks.

5.2. Kui soovite oma õigusi kasutada või teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise kohta, kirjutage meile aadressil info@kingitare.ee.

5.3. Õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta. Andmete kogumise ajal anname infot teie isikuandmete töötlemise kohta. Samuti leiate selle teabe alati käesolevast Privaatsuspoliitikast või võttes meiega ühendust e-posti teel info@kingitare.ee.

5.4. Õigus tutvuda oma isikuandmetega. Teil on õigus saada meilt kinnitus, et töötleme teie isikuandmeid. Teil on õigus pääseda ligi meie valduses olevatele teie isikuandmetele ja nende töötlemise kohta käivale teabele, nagu isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, andmetöötlejad jne. Me saame väljastada teile koopia meie valduses olevatest teie isikuandmetest, tingimusel, et teiste õigusi ja vabadusi ei kahjustata.

5.5. Õigus nõuda teie isikuandmete parandamist. Teil on õigus parandada mis tahes ebatäpseid isikuandmeid ning töötlemise eesmärkidega kooskõlas täiendada ebatäielikke isikuandmeid.

5.6. Teatud juhtudel on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust saate kasutada, kui: 1) isikuandmeid ei ole nende kogumise eesmärgil enam tarvis või neid töödeldakse muul viisil; (2) tühistate oma nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ning andmete töötlemiseks puudub muu seaduslik alus; (3) te ei nõustu isikuandmete töötlemisega meie või kolmanda isiku legitiimse huvi alusel; (4) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (5) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (5) isikuandmed tuleb kustutada vastavalt meile kehtivates seadusaktides kehtestatud nõuetele. Pange tähele, et mõnel juhul ei ole teil võimalik seda õigust järgnevate erandite tõttu rakendada. Need erandid hõlmavad juhtumeid, kui isikuandmete töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel: 1) sõna- ja teabevabaduse kasutamine; (2) meie seaduslike kohustuste täitmine; või 3) seaduslike nõuete esitamine, jõustamine või kaitsmine. Seda õigust ei saa rakendada ka juhul, kui meie või kolmanda osapoole huvid on teie põhiõiguste ja -vabaduste suhtes ülimuslikud.

5.7. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Seda õigust võib kasutada järgmistel juhtudel: (1) vaidlustate isikuandmete õigsuse; (2) kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei soovi, et need kustutatakse; (3) kui isikuandmeid ei vajata enam meiepoolsete isikuandmete töötlemise eesmärkidel, kuid taotlete töötlemise jätkamist seadusest tulenevate nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks, või (4) kui te ei nõustu, et kolmas isik töötleb teie isikuandmeid meiepoolse legitiimse huvi alusel. Kui piirame isikuandmete töötlemist, võime jätkata nende säilitamist ilma töötlemiseta, välja arvatud: (1) teie nõusolekul; (2) juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks ja kaitsmiseks; 3) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks, või 4) ülekaaluka avaliku huvi korral.

5.8. Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine konkreetse olukordadega seotud põhjustel, kuid üksnes ulatuses, mis võimaldab meil kasutada andmeid oma või kolmanda isiku legitiimse huvi alusel. Kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise, ei jätka me teie isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhtudel, kui saame tõestada, et teie isikuandmeid töödeldakse õiguspärastel põhjustel, mis on ülimuslikud teie huvide, õiguste ja vabaduste ees, või see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

5.9. Teil on õigus võtta tagasi nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

5.10. Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus. Seda õigust ei ole võimalik kasutada juhtudel, kus see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.

5.11. Kui kahtlustate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitseseadusi, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole www.aki.ee. Kõikidel juhtudel võtke meiega palun enne kaebuse esitamist ühendust, et võiksime leida koos sobivaima lahenduse.

5.12. Juhtudel, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

6. KUIDAS KASUTATAKSE KÜPSISFAILE

6.1. Sarnaselt paljudele teistele kasutab ka meie veebileht küpsisfaile. Küpsisfailid on väikesed andmefailid, mis salvestuvad teie seadmesse ning aitavad veebilehe sisu kiiremini ja usaldusväärsemalt edastada. Kui külastate meie veebilehti või kasutate meie teenuseid, vidinaid, tööriistu või sõnumikanaleid, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsisfaile, et teenindada teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt, samuti reklaami eesmärkidel.

6.2. Küpsised ei sisalda üldjuhul teavet, mille abil saaks kasutajat otseselt tuvastada, kuid teie kohta käivaid töödeldavaid andmeid võib seostada teie arvuti või muu seadme kasutamisega, sealhulgas veebilehtede sirvimise andmetega, ning muu küpsiste kaudu hangitud ja salvestatud teabega.

6.3. Kolmandate osapoolte veebilehed:

6.3.1. Võime teha koostööd kolmandate osapoolte ettevõtetega (enamasti kutsume neid teenusepakkujateks), kellel on meie loal võimalus paigaldada meie teenuste veebilehtedele, rakendustele ja tööriistadele kolmandate osapoolte küpsisfaile. Need teenusepakkujad aitavad meil teid kvaliteetsemalt, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada.

6.6.2. Pange tähele, et kolmandate osapoolte küpsiste osas kehtivad kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad ning me ei võta endale vastutust nende privaatsustavade eest.

7. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

7.1. Võime käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et kajastada teie isikuandmete käitlemist.

7.2. Oluliste muudatuste korral teavitame teid nendest meie veebilehel või muul sobival viisil, näiteks e-posti teel, et saaksite muudatused enne meie veebilehe kasutamise jätkamist üle vaadata.

8. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise ja privaatsuseeskirjade kohta, kui soovite kasutada käesolevas teatises välja toodud õigusi või esitada kaebuse, võtke meiega palun ühendust e-posti aadressil info@kingitare.ee.